Recyklácia pre lepší svet

Casavea Eco

Prvoradým cieľom spoločnosti je maximalizovanie opätovného použitia druhotne použiteľných odpadov vo výrobnom procese.

Ponúkame profesionálne služby

Recyklácia odpadu

Spoločnosť neustále hľadá nové cesty zvyšovania kvalitatívnych, ako aj kvantitatívnych aspektov použitia odpadov.

Výroba palív a plynových olejov

Výroba palív a plynových olejov, ktoré sú vyrábané zhodnocovaním plastových odpadov procesom termokatalytickej depolymerizácie polyolefínu, čiže rozkladom dlhých reťazcov plastových materiálov na fluidnú zmes nasýtených uhľovodíkov.

Spracovanie drevnej štiepky

Vedľajším produktom každej piliarskej prevádzky je drevný odpad, ktorý v dobe rozmachu ekologických palív a biomasy naberá čoraz viac na hodnote. Vhodne spracovaný, vytriedený a uskladnený drevný odpad dokáže zvýšiť výnos z jeho ďalšieho predaja príp. jeho využitia v ďalšej výrobe.

Nové skládky budujeme prednostne na miestach, ktoré sú ekologicky zaťažené predchádzajúcou činnosťou človeka. Priestory skládky sa po jej naplnení postupne uzatvárajú a rekultivujú a výsledkom je konfigurácia a vzhľad telesa skládky vhodne zapadajúci do okolitej krajiny, prípadne je podobný so stavom terénu, v ktorom bola krajina často pred desiatkami rokov.